د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې
د افغانستان د ١٣٨٤ کال ټاکنې
  View site in English View site in Dari View site in Pashto Printer Friendly Page

تخار

مرکز  تالقان
د راجسټر شوو رايه ورکوونکو شمېر ٤١٨,٦٩٦

ولسي جرګه

ټولې څوکۍ  ٩
ښځينه څوکۍ ٢

ولايتي شورا

ټولې څوکۍ  ١٥
ښځينه څوکۍ ٤

د مشرانو جرګه پايلې

انتخاب شوی کاندیدان

د ولايتي شورا پايلې

د څيړل شويو رايو د جريان پر مختګ %١٠٠٫٠
انتخاب شوی کاندیدان
د رايو د شمېر د ترتيب له مخې پايلې
د راى پاڼې د ترتيب له مخې پايلې

د ښځو ګډون %٤٣٫٧
د نارينه وو ګډون %٥٦٫٣

سمې راى پاڼې %٨٧٫٦
خالې راى پاڼې %٧٫٤
ناسمې راى پاڼې %٥٫٠

د ولسي جرګې پايلې

د څيړل شويو رايو د جريان پر مختګ %١٠٠٫٠
انتخاب شوی کاندیدان
د رايو د شمېر د ترتيب له مخې پايلې
د راى پاڼې د ترتيب له مخې پايلې

د ښځو ګډون %٤٣٫٩
د نارينه وو ګډون %٥٦٫١


خالې راى پاڼې %٤٫٨
ناسمې راى پاڼې %٥٫٣

٢٢:٢٥ جمعه ٢٦ دلو ١٣٩٧

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه
د ولايتي شورا دويم پړاو

د څيړل شويو رايو د جريان پر مختګ

د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې

د ولايت په کچه د رايه ورکوونکو د ګډون تخمين

د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې

ناسمې او خالې راى پاڼې

د ولسي جرګې او ولايتي شورا ټاکنې

د کوچيانو ټاکنې
پس منظر
د څيړل شويو رايو د جريان پر مختګ
پس منظر
نوم ليکنه
د رايه ورکوونکو معلومات
شمېرنه
د انتخاباتو د تنظيم ګډ دفتر
نور معلومات
د خبري رسنيو مرکز
ټاکنو ته کتنه
د ټاکنو عکسونه

يادونه : څيړل شوي رايې. د څيړل شويو رايو فيصدي تر هغو رايو کمه ده چې د راى شمېرنې په مرکز کې ښودل کېږي، داځکه چه د شميرل شويو رايو رسيدل مرکزي دفتر ته او د هفه داخلول کمپيوټر ته يو څه وخت نيسي
٢٢:٢٥ جمعه ٢٦ دلو ١٣٩٧

UNOPS UNDP UN UNV
Website Sponsored by FortHost