انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى
انتخابات ١٣٨٤افغانستان
  View site in English View site in Dari View site in Pashto Printer Friendly Page

تخار

مرکز:  تالقان
تعداد راى دهندگان ثبت شده ٤١٨,٦٩٦

ولسى جرگه:

تعداد مجموعى کرسى ها:  ٩
کرسى هاى زنان: ٢

شورا ولايتی

تعداد مجموعى کرسى ها:  ١٥
کرسى هاى زنان: ٤

نتايج مشرانو جرگه

کاندیدان منتخب

نتايج شورا ولايتي

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده:  %١٠٠٫٠
کاندیدان منتخب
نتايج از روى ترتيب راى
نتايج به اساس ترتیب در ورق رای

اشتراک زنان %٤٣٫٧
اشتراک مردان %٥٦٫٣

اوراق رای قابل اعتبار: %٨٧٫٦
اوراق رای سفيد: %٧٫٤
اوراق رای فاقد اعتبار: %٥٫٠

نتايج ولسى جرگه

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده:  %١٠٠٫٠
کاندیدان منتخب
نتايج از روى ترتيب راى
نتايج به اساس ترتیب در ورق رای

اشتراک زنان %٤٣٫٩
اشتراک مردان %٥٦٫١


اوراق رای سفيد: %٤٫٨
اوراق رای فاقد اعتبار: %٥٫٣

٢٢:٢٨ جمعه ٢٦ دلو ١٣٩٧

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه
دور دوم شورای ولایتی

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اشتراک تخميني راي دهنده گان به سطح ولايت

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اوراق سفيد و فاقد اعتبار

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

انتخابات کوچى ها
پس منظر
جریان پیشرفت آراء بازرسی شده
پس منظر
ثبت نام
آگاهی رای دهنده
شمارش
دفتر مشترک تنظيم انتخابات
ساير معلومات
مرکز رسانه هاى خبرى
پیش دید انتخابات
عکس هاى انتخابات

نوت: نتایج اراء بازرسی شده . نتایج آراء بازرسی شده نشان میدهد که که فیصد آن کمتر از آراء شمارشده معمولی میباشد و دلیل آن اینست که مدت زمان را در بر میگردد تا آراء شمارشده به دفتر مرکزی رسیده داخل کمیوتر شد ه و بازرسی گردد
٢٢:٢٨ جمعه ٢٦ دلو ١٣٩٧

UNOPS UNDP UN UNV
Website Sponsored by FortHost