انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى
انتخابات ١٣٨٤افغانستان
  View site in English View site in Dari View site in Pashto Printer Friendly Page

کوچى

تعداد راى دهندگان ثبت شده 534,105

ولسى جرگه

تعداد مجموعى کرسى ها:  10
کرسى هاى زنان: 3

نتایج انتخابات کوچیها

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده:  ١٠٠٫٠%
کاندیدان منتخب
نتايج از روى ترتيب راى
نتايج به اساس ترتیب در ورق رای

اوراق رای قابل اعتبار: ٩٧٫٨%
اوراق رای فاقد اعتبار: ١٫٤%
اوراق رای سفيد: ٠٫٩%

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه
دور دوم شورای ولایتی

جریان پیشرفت آراء بازرسی شده

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اشتراک تخميني راي دهنده گان به سطح ولايت

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

اوراق سفيد و فاقد اعتبار

انتخابات ولسى جرگه و شورا ى ولايتى

انتخابات کوچى ها
پس منظر
جریان پیشرفت آراء بازرسی شده
پس منظر
ثبت نام
آگاهی رای دهنده
شمارش
دفتر مشترک تنظيم انتخابات
ساير معلومات
مرکز رسانه هاى خبرى
پیش دید انتخابات
عکس هاى انتخابات

نوت: نتایج اراء بازرسی شده . نتایج آراء بازرسی شده نشان میدهد که که فیصد آن کمتر از آراء شمارشده معمولی میباشد و دلیل آن اینست که مدت زمان را در بر میگردد تا آراء شمارشده به دفتر مرکزی رسیده داخل کمیوتر شد ه و بازرسی گردد
٠٩:٥٢ سه شنبه ٢ دلو ١٣٩٧

UNOPS UNDP UN UNV
Website Sponsored by FortHost